این دیگه آخرشه
نویسنده: fox
زندگینامه:من از عالم تو را تنها گزیدم روا داری که من غمگین نشینم ؟!

این دیگه آخرشه

خُنُک ان دم که نشینیم در ایوان من و تو
به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو

:Like

0

Date: 2021-06-28 05:12:10

View: 5

خلایق در تو حیرانند و جای حیرتست الحق --که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد

خیلی خوشگل

گر خدا داری ز غم آزاد شو
از خیال بیش و کم آزاد شو

مو قرمز فوق العاده

خواهم که به عشق تو ز جان برخیزم
وز بهر تو از هردو جهان برخیزم

خورشید تو خواهم که بیاران برسد
چون ابر ز پیش تو از ان برخیزم

بسیار بسیار زیبا

به انتظار تصویر تو
این دفتر خالی تا چند
تا چند ورق خواهد خورد؟

این دیگه آخرشه

خُنُک ان دم که نشینیم در ایوان من و تو
به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو

یک مو قرمز باوقار

عشق پیرامون توست
نمی توانی آن را ببینی یا لمس کنی
اما عشق در همه جا هست

موقرمز باحال

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

یک مو قرمز زیبا

هر کجا عشق آید و ساکن شود
هر چه نا ممکن بود ممکن شود

دختر مو قرمز زیبا

تصاویر دختر مو قرمز زیبا

مو قرمز خوشگل

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت
بر سینه می فشارمت اما ندارمت

دختر گل

در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت بر ندارم روز و شب

برچسب:
این دیگه آخرشه
مو قرمز ها
مو قرمز
مو قرمز بلومیت
دختر مو قرمز bluemute
دختر مو قرمز زیبا
دسته:
مو قرمز ها
RedHair ©