زندگی نامه خانواده وبستر

سال ١٩۴۶ خانواده وبستر به خانه ی جدیدی نقل مکان کرد.
چند روز بعد هر دو دختر حرف های عجیبی به پدر و مادرشان گفتند.
آنها گفتند که برادرشان چارلی شب ها با مردی که در کمد زندگی میکند حرف میزند و حرکات عجیبی از خود نشان می دهد.
دو هفته بعد مایک و مریل با صدای جیغ کودکانشان از خواب بیدار می شوند و با عجله به سمت اتاق آنها میروند اما در از داخل قفل شده بود.
هر دو والدین قسم میخورند صدای ضربه ی چکش و بسته شدن کمد را از پشت در شنیدند.
پس از اطلاع دادن به پلیس و شکسته شدن در اتاق آن ها با این صحنه رو به رو می شوند.

تنها سرنخ این قتل هولناک چکشی است که بر روی جعبه قرار دارد که به نظر می رسد که قاتل از عمد چکش را آنجا گذاشته است.
پلیس هرگز نتوانست قاتل کودکان را پیدا کند.

:Like

1

Date: 2021-06-18 16:54:52

View: 2

ورود

faratabiei2 ©